• (+84) 028 7305 6686
 • 4th floor, block AB, Building 27B, Nguyen Dinh Chieu St., District 1, HCMC
 • [email protected]

Để thực hiện và cung cấp Dịch vụ cho quý Khách hàng, Chúng tôi cần phải tiến hành thu thập và sử dụng thông tin, dữ liệu của quý Khách hàng. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) nhằm giúp quý Khách hàng hiểu được cách thức Chúng tôi thu thập, sử dụng, và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà quý Khách hàng đã cung cấp cho Chúng tôi. 

In order to perform and provide the Services to Customer, We need to collect and use the information and data of Customer. This privacy policy (“Privacy Policy” or “Policy”) shall help Customer to understand how We collect, use and/or process Customers’ personal data provided to us.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc đăng ký/ đăng nhập tài khoản trên nền tảng của Chúng tôi, quý Khách Hàng được xem là đã đồng ý với các nội dung được quy định tại Chính sách này, theo đó quý Khách hàng đồng ý cho phép Chúng tôi được thu thập và sử dụng thông tin của của quý Khách hàng. Do đó, Chúng tôi rất mong quý Khách hàng đọc kỹ tất cả các nội dung được mô tả tại Chính sách bảo mật này trước khi quý Khách hàng quyết định sử dụng Dịch vụ và cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân cho Chúng tôi. 

By using our Services or registering / logging into an account on our platform, Customer is deemed to consent to this Policy, whereby Customer agrees to allow us to collect and use Customers’ information. Therefore, We encourage Customer to read carefully all the contents described in this Privacy Policy before deciding to use the Service and provide personal information and data to us.

Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh nội dung của Chính sách bảo mật vào bất cứ lúc nào. Các nội dung thay đổi hoặc Chính sách bảo mật mới sẽ được đăng tải công khai trên nền tảng của Chúng tôi. 

We reserve the right to change or adjust the content of this Privacy Policy at any time. The changes or new Privacy Policy will be posted publicly on our platform.

 1. HÌNH THỨC THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG / THE METHODS OF COLLECTION OF CUSTOMERS’ PERSONAL INFORMATION 

“Thông tin cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định danh tính của một người.

“Personal information” means any information used to identify, contact or verify an individual.

Chúng tôi thu thập từ quý Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin cá nhân sau: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email, thông tin thanh toán (số tài khoản, ngân hàng), tên công ty (nơi làm việc), tài khoản mạng xã hội và tất cả các thông tin cá nhân do quý Khách hàng tự nguyện cung cấp cho Chúng tôi.

The personal information that We shall collect from Customer includes but is not limited to: name, date of birth, gender, address, telephone, email address, payment information (bank account, bank name), the company (workplace), social account and any personal information provided voluntarily to us by Customer.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý Khách hàng thông qua các cách thức sau: 

We may collect the personal information from Customer by the following methods:

 • Khi quý Khách hàng đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản trên nền tảng của Chúng tôi để sử dụng Dịch vụ/When Customer registers or logs in an account on our platform to use the Service;
 • Khi quý Khách hàng tương tác với Chúng tôi, thông qua cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, thư từ, email, gặp trực tiếp hoặc thông qua ứng dụng trao đổi trên nền tảng của Chúng tôi/When Customer interacts with us, such as via telephone calls, messages, letters, emails, face-to-face meetings or through the conversation apps on our platform;
 • Khi quý Khách hàng thực hiện giao dịch hoặc yêu cầu Dịch vụ thông qua nền tảng của Chúng tôi/When Customer conducts the transactions or requests the Service through our platform;
 • Khi quý Khách hàng cung cấp/ gửi thông tin phản hồi hoặc khiếu nại đến Chúng tôi/When Customer provides or sends the feedback or complaint to us;
 • Khi quý Khách hàng cung cấp thông tin để thực hiện thanh toán thông qua các cổng thanh toán của Chúng tôi/When Customer provides the information to perform the payment through our payment gateways; 
 • Khi quý Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho Chúng tôi vì bất cứ lý do nào/When Customer submits the personal information to us for any reason.

2. COOKIE / COOKIE

Cookie là những tập tin mà nền tảng web của Chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của quý Khách hàng và được lưu lại thông qua trình duyệt khi quý Khách hàng truy cập nền tảng của Chúng tôi. Cookie được dùng để ghi nhớ thông tin trạng thái (ví dụ, món hàng trong giỏ hàng mua sắm của quý Khách hàng), ghi nhớ hoạt động của quý Khách hàng thực hiện trong quá trình truy cập vào nền tảng của Chúng tôi. Cookie cũng được dùng để lưu lại các thông tin mà quý Khách hàng nhập hay điền trên nền tảng của Chúng tôi.

Cookie is a small piece of data sent from our platform and stored on Customers’ computer or mobile devices by Customers’ web browser while Customer is browsing. Cookies were designed to remember the state information (such as items added in the shopping cart in an online store) or to record Customers’ browsing activity while Customer accesses our platform. Cookie can also be used to remember pieces of information that Customer previously entered into or fill in on our platform.

Quý Khách hàng có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của quý Khách hàng. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu quý Khách hàng từ chối/ vô hiệu hóa cookie có thể làm hạn chế hoặc cản trở một số chức năng trên nền tảng của Chúng tôi, làm ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Dịch vụ của quý Khách hàng.

Customer may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on Customers’ browser. However, please be aware that if Customer declines / disables the cookies, it may limit or interfere with some functions of our platform, affecting Customers’ abilities to use the Services.

3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG / THE PURPOSES TO USE CUSTOMERS’ PERSON INFORMATION

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin cá nhân của quý Khách hàng nhằm mục đích:

We may collect, use, disclose and/ or process Customers’ person information for the following purposes:

a. Xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký tài khoản của quý Khách hàng đến Chúng tôi/to consider and/or process Customers’ application with us;

b. Nhận dạng và/hoặc xác minh/to identify and/or verify;

c. Thực hiện Dịch vụ cho quý Khách hàng/to perform the Service for Customer;

d. Quản lý và điều hành việc quý Khách hàng sử dụng hoặc truy cập vào nền tảng của Chúng tôi/to manage and operate Customers’ use of or access to our platform;

e. Xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất giao dịch/ yêu cầu của quý Khách hàng đối với các sản phẩm/ dịch vụ Chúng tôi cung cấp/to process or complete Customers’ transactions/ requests for our products/ services;

f. Thực thi Điều Khoản Dịch Vụ của Chúng tôi với quý Khách hàng/to enforce our Terms of Service;

g. Giải quyết hoặc tạo điều kiện thực hiện các dịch vụ hậu mãi, các yêu cầu của quý Khách hàng, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc, khiếu nại nào của quý Khách hàng/to deal with or facilitate to carry out the customer services, Customers’ requests, to deal with or respond to any enquiries or complaints given by Customer;

h. Liên hệ với quý Khách hàng nhằm duy trì mối quan hệ. Quý Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc nêu trên của Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nhất định về quý Khách hàng (ví dụ: để thông tin cá nhận trên bao bì/phong bì gửi cho quý Khách hàng thông qua bên thứ ba)/to contact Customer for the purposes of managing relationship between us and Customer. Customer confirms and agrees that such communication by us could disclose the certain personal information about Customer (e.g: writing Customers’ personal information on packages/ envelopes to delivery to Customer by third parties);

i. Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn: phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), nhằm cải thiện dịch vụ hoặc sản phẩm của Chúng tôi và/hoặc nhằm cải thiện trải nghiệm của quý Khách hàng/to conduct research, analysis and development activities (including, but not limited to: data analytics, surveys, product and service development and/or profiling) to improve our services or products and/or to enhance Customers’ experience;

j. Tiếp thị hoặc quảng bá cho sản phẩm hoặc dịch vụ của Chúng tôi đã/ đang hoặc sẽ tồn tại. Quý Khách hàng có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử do Chúng tôi gửi tới/to market or promote our products or services that have been or will exist. Customer can unsubscribe to receive the marketing information at any time by using the unsubscribe function in our electronic marketing materials;

k. Tuân thủ các thủ tục pháp lý hoặc quy định của pháp luật hiện hành, hoặc các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/to respond to legal processes or to comply with or as required by any applicable law, governmental or regulatory requirements of any relevant jurisdiction;

l. Lập số liệu thống kê và nghiên cứu nhằm báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ/ to produce statistics and research for internal and statutory reporting and/or record-keeping requirements;

m. Thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh/ sàng lọc (bao gồm, nhưng không giới hạn kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật và kiểm soát rủi ro/to carry out due diligence or other screening activities (including, without limitation, background checks) in accordance with legal obligations or our risk management procedures;

n. Ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc quý Khách hàng mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của Chúng tôi/to prevent or investigate any fraud, unlawful activity, omission or misconduct, whether or not it has occurred, whether relating to Customers’ purchase of our product or use of our service;

o. Lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu đối với thông tin cá nhân của quý Khách hàng/to store, host, back up Customers’ personal information;

p. Bất kỳ mục đích nào mà Chúng tôi thông báo cho quý Khách hàng/for any other purposes which We notify Customer.

4. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG / SHARING THE PERSONAL INFORMATION OF CUSTOMER

Để thực hiện mục đích nêu tại Mục 3 trên đây, Chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin cá nhân của quý Khách hàng cho các bên thứ ba. Bên thứ ba ở đây, bao gồm nhưng không giới hạn:

To perform the purposes as specified in Section 3 above, We can provide Customers’ personal information to third parties. These third parties including, without limitation:

 • Công ty con, chi nhánh và/ hoặc công ty liên kết của Chúng tôi/our subsidiaries, affiliates and/ or related corporations;
 • Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh doanh và các bên thứ ba khác có mối quan hệ hợp tác với Chúng tôi để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Chúng tôi/contractors, agents, service providers and other third parties We use to support our business;
 • Các bên có liên quan khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của Chúng tôi, trong đó thông tin cá nhân của quý Khách hàng nằm trong danh mục tài sản chuyển nhượng/other related parties in the event of a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution or other sale or transfer of some or all of our assets, in which the personal information is among the transferred assets;
 • Bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin nhằm thực hiện một trong các mục đích nêu tại Mục 3 trên và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của quý Khách hàng vì một hoặc nhiều mục đích đó/the third parties to whom disclosure by us is for one or more of the purposes specified in Section 3 above and such third parties would in turn be collecting and processing Customers’ personal information for one or more of the purposes;
 • Bên khác được quý Khách hàng đồng ý hoặc theo chỉ dẫn của quý Khách hàng. Theo đó, Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý Khách hàng với bên thứ ba khi quý Khách hàng đồng ý hoặc yêu cầu Chúng tôi chia sẻ/other parties approved or instructed by Customer. Accordingly, We can share Customers’ personal information to third parties if Customer approves or requests.

Bằng nỗ lực hợp lý của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ đảm bảo các bên thứ ba được chia sẻ thông tin cá nhân của quý Khách hàng phải thực hiện các biện pháp bảo vệ, bảo mật thông tin cá nhân của quý Khách hàng, ngăn cấm truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân của quý Khách hàng; tuy nhiên không có biện pháp nào có thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối.

By our reasonable efforts, We will ensure that the third parties shared Customers’ personal information must take measures to protect and secure Customers’ personal information, to prevent the unauthorized access, misuse or use of Customers’ personal information; however, no measures can guarantee the absolute security.

5. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM / DISCLAIMER 

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO KHÁC MÀ QUÝ KHÁCH HÀNG CUNG CẤP THÔNG QUA NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Tuy nhiên, Chúng tôi nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn, bảo mật đối với thông tin cá nhân quý Khách hàng cung cấp cho Chúng tôi. Thông tin cá nhân của quý Khách hàng sẽ được lưu trữ thông qua các cơ chế bảo mật của Chúng tôi và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân/ bên thứ ba giới hạn được Chúng tôi cấp quyền truy cập hạn chế vào hệ thống của Chúng tôi, và các cá nhân/ bên thứ ba này được Chúng tôi yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân của quý Khách hàng theo chính sách, quy định bảo mật thông tin của Chúng tôi. 

WE DO NOT GUARANTEE ABSOLUTELY THE SECURITY OF CUSTOMERS’ PERSONAL INFORMTION AND/OR OTHER INFORMATION THAT CUSTOMER PROVIDES ON OUR PLATFORMS OR THE WEBSITE OF THIRD PARTY. However, We will make efforts to implement a variety of security measures to maintain the safety and security of Customers’ personal information. Customers’ personal information will be contained by our secured networks and will be only accessed by a limited number of persons or third parties who have been gained to access to our systems, and these persons or third parties are required to keep Customers’ personal information confidential following to our privacy policies or regulations.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Chúng tôi đến quý Khách hàng, Chúng tôi có thể liên kết nền tảng của Chúng tôi với một số trang web/ nền tảng của bên thứ ba. Những trang được liên kết này sẽ có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập, không nằm trong phạm vi kiểm soát, bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu của Chúng tôi. Do đó Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với thông tin, cách thức, biện pháp bảo mật, cũng như hoạt động của các trang web/ nền tảng của bên thứ ba này, quý Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm khi truy cập vào các trang web/ nền tảng này. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ nỗ lực bảo vệ nền tảng của Chúng tôi và kiểm tra tính minh bạch của các trang web/ nền tảng liên kết với nền tảng của Chúng tôi.

In an attempt to provide Customer with increased value, our platforms may be linked to various third party websites or platforms. These linked sites have separate and independent privacy policies as well as security arrangements, we have no control over these linked sites, including, without limitation the privacy policy and data collection. Therefore, We have no responsibility for any information, methods, security measures and activities of these linked sites/ platforms, Customer shall take responsibility for itself when accessing to the linked sites/ platforms. However, we seek to protect our platforms and check the integrity of the sites/ platforms linked to our platforms.

6. NGÀY HIỆU LỰC / THE EFFECTIVE DATE

Chính sách bảo mật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày …/…/2020. Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung nội dung của Chính sách bảo mật này vào bất cứ lúc nào. Những thay đổi, bổ sung sẽ được cập nhật, công bố trên nền tảng của Chúng tôi và được xem là có hiệu lực kể từ thời điểm bản sửa đổi, bổ sung được đăng tải công khai trên nền tảng của Chúng tôi.

This Privacy Policy shall come into effect from …/…/2020. We shall have right to change, adjust or add the content of this Privacy Policy at any time. The changes or adjustments will be updated and published on our platform, and shall be take into effect from the time that the changes or adjustments have been published on our platforms.