• (+84) 028 7305 6686
  • 4th floor, block AB, Building 27B, Nguyen Dinh Chieu St., District 1, HCMC
  • [email protected]

Bằng việc sử dụng Dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch với Chúng tôi, quý Khách Hàng được xem là đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Do đó, Chúng tôi rất mong quý Khách hàng đọc kỹ nội dung của Điều Khoản Dịch Vụ này trước khi quý Khách hàng quyết định sử dụng Dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch với Chúng tôi. 

By using our Services or conducting the transactions with us, Customer is deemed to consent to these terms and conditions specified in this Term of Service. Therefore, We encourage Customer to read carefully all the contents described in this Term of Service before deciding to use our Service or conduct the transactions with us.

Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh nội dung của Điều Khoản Dịch Vụ vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các nội dung thay đổi hoặc Điều Khoản Dịch Vụ mới sẽ được đăng tải công khai trên các nền tảng của Chúng tôi. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch với Chúng tôi được xem là Khách hàng đã đồng ý với những thay đổi, cập nhật mới đó. Do đó, Chúng tôi rất mong quý Khách hàng thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Dịch Vụ của Chúng tôi để cập nhật kịp thời các điều khoản và điều kiện. 

We reserve the right to change or adjust the content of this Term of Service at any time without the notification. The changes or new Term of Service will be posted publicly on our platform. If Customer continues to use our Services or conduct the transaction with us, Customer is deemed to consent to the changes and/ or new Term of Service. Therefore, We encourage Customer to check our Term of Service frequently to update our terms and conditions promptly.

  1. ĐIỀU KIỆN ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC THỰC HIỆN GIAO DỊCH VỚI CHÚNG TÔI / THE CONDITIONS TO USE OUR SERVICE OR CONDUCT THE TRANSACTIONS WITH US 

Để sử dụng Dịch vụ và/ hoặc thực hiện giao dịch với Chúng tôi, quý Khách hàng cần phải đáp ứng các điều kiện, yêu cầu sau:

For the purposes of using our Services and/ or conducting the transactions with us, Customer must comply with the following conditions and requirements:

a. Quý Khách hàng phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Trường hợp quý Khách hàng chưa đủ 18 tuổi hoặc mất/ hạn chế năng lực hành vi dân sự thì mọi giao dịch hoặc yêu cầu sử dụng Dịch vụ của quý Khách hàng phải được sự đồng ý và giám sát bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành/Customer must be eighteen years of age or older and have full legal capacity. In the event that Customer is under 18 years of age or lacks / limits legal capacity, all transactions or requests for using the Services by the Customer must be agreed and supervised by parent or guardian legal in accordance with current laws. 

b. Quý Khách hàng phải đảm bảo tính chính xác, xác thực của mọi thông tin cung cấp cho Chúng tôi và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin này/Customer must ensure the accuracy and authenticity of all information providing to us and take all responsibilities for Customers’ information.

c. Quý Khách hàng hiểu rằng thông tin email do quý Khách hàng cung cấp là phương tiện chính để trao đổi thông tin và liên lạc giữa hai bên, quý Khách hàng đồng ý nhận các thông tin về chương trình khuyến mại, quảng cáo của Chúng tôi gửi đến email của quý Khách hàng/Customer understands that email address of Customer is the main way to exchange information and communicate between Customer and us, Customer agrees to receive the information of our promotions or advertisements sent to Customers’ email.

d. Trong một số trường hợp quý Khách hàng sẽ được cung cấp Tài Khoản để đăng nhập vào một số tính năng trong nền tảng của Chúng tôi, quý Khách hàng có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu dùng để đăng nhập vào Tài Khoản. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ việc mật khẩu bị lộ/ đánh cắp hoặc Tài Khoản bị đăng nhập và sử dụng trái phép. Ngay khi phát hiện việc sử dụng Tài Khoản trái phép, không phải do quý Khách hàng thực hiện, quý Khách hàng phải ngay lập tức thông báo cho Chúng tôi về hành vi này. Trong trường hợp, Chúng tôi có toàn quyền quyết định cách xử lý (tạm khóa/xóa/ hủy bỏ Tài Khoản của quý Khách hàng)/In some event, Customer will be provided an Account to log into some functions of our platform, Customer has obligations to keep Customers’ password confidential. We will not take responsibility for any damages or loses occurring from the disclosed/ stolen password or unauthorized access/ use of Customers’ Account.

e. Chúng tôi có toàn quyền chấm dứt giao dịch với quý Khách hàng và ngay lập tức thu hồi Tài Khoản hoặc khóa quyền truy cập của quý Khách hàng mà không cần thông báo trước nếu quý Khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này/We have full right to terminate the transactions with Customer and withdraw the Account or lock Customers’ access immediately without the notification if Customer violates any terms or conditions as specified in our Term of Service.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG / THE OBLIGATIONS OF CUSTOMER

2.1. Quý Khách hàng không được thực hiện các hành vi sau/Customer shall not perform the following activities:

a. Đăng hoặc truyền tải bằng bất cứ hình thức nào các nội dung trái pháp luật, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang dư luận, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, trái với văn hóa và đạo đức hoặc bất cứ thông tin giả mạo, không đúng sự thật nào khác/Uploading or transmitting any content that is unlawful, threatening, abusive, harassing, alarming, tortuous, defamatory, vulgar, libelous, infringing the personal rights, violating the culture and morals, or any inaccuracyinformation through any way;

b. Vi phạm pháp luật hoặc các quy định theo Chính sách, Điều Khoản của Chúng tôi/Violating any laws or any regulations of our Policy or Term of Service;

c. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào/Impersonating any person or organization;

d. Ngụy tạo giấy tờ, cung cấp thông tin giả mạo cho Chúng tôi hoặc đơn vị liên kết của Chúng tôi/Falsifying the documents or giving the fraud information to us or our affiliates;

e. Thực hiện các hành vi nhằm xâm nhập (hack), phá hoại hệ thống nền tảng của Chúng tôi hoặc lấy cắp thông tin từ nền tảng của Chúng tôi hoặc chỉnh sửa, gỡ bỏ thông tin trái phép trên nền tảng của Chúng tôi/Performing activities to hack or damage our system, or steal information from our platform, or modify/ remove the unauthorized information on our platform;

f. Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến khách hàng khác, đối tác hoặc công ty liên kết với Chúng tôi/Exploiting or collecting any information relating to our customers, partners or affiliates;

g. Đăng tải dưới bất cứ hình thức nào các nội dung, thông tin mà quý Khách hàng không được cho phép hoặc không có đủ thẩm quyền, hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin bảo mật, thông tin nội bộ, các tài sản sở hữu trí tuệ/Uploading in any way the content or information that Customer is not authorized or not fully authorized, or infringes the rights of any other third parties, including but not limitation the confidential information, internal information, intellectual properties;

h. Đăng hoặc truyền tải dưới bất cứ hình thức nào các nội dung quảng cáo, thông tin khuyến mại, thư rác (spam), không được phép hoặc trái với quy định của pháp luật hiện hành/Uploading or transmitting in any way any unauthorized advertising or promotional information, spam (spam), or any information contrary to the current laws;

i. Đăng hoặc truyền tải dưới bất cứ hình thức nào các tài liệu có chứa vi-rút, mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm/ phần cứng hoặc dữ liệu/ thiết bị viễn thông của máy tính/By any way, uploading or transmitting any material that contains software viruses, files or programs designed to interfere with, manipulate, interrupt, destroy or limit the functionality or integrity of any computer software or hardware or data or telecommunications equipment of the computer;

j. Can thiệp, điều khiển, làm gián đoạn hoặc phá hủy, vô hiệu hóa máy chủ hoặc hệ thống liên kết gây ảnh hưởng đến hoạt động, giao dịch của Chúng tôi với người dùng/Interfering with, manipulating or disrupting the servers or networks connected to our platform to affect our operations and transactions with users;

k. Lợi dụng việc sử dụng Dịch vụ, giao dịch với Chúng tôi để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: rửa tiền, khủng bố, buôn bán hàng cấm/Taking advantage of our Services or transactions with us to perform the illegal activities, including but not limitation: money laundering, terrorism, illegal trade;

l. Xâm phạm các quyền của Chúng tôi/Infringing our rights.

2.2. Quý Khách hàng hiểu và thừa nhận rằng/Customer understands and agrees that:

a. Quý Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với thông tin, nội dung do quý Khách hàng đăng tải, gửi, cung cấp bằng bất cứ hình thức, phương tiện nào trên nền tảng của Chúng tôi. Đồng thời, quý Khách hàng cũng hiểu rằng trong suốt quá trình sử dụng nền tảng của Chúng tôi, quý Khách hàng có thể gặp phải những nội dung, thông tin, hình ảnh mà quý Khách hàng cho là không phù hợp/Customer is solely responsible for the information and content posted, submitted, or provided by Customer in any way or means on our platform. Customer also understands that during the use of our platform, Customer may encounters the content, information or images that Customer thinks they are not appropriate.

b. Quý khách hàng cho phép Chúng tôi hoặc các bên liên kết của Chúng tôi hoặc các bên được Chúng tôi chỉ định có quyền sàng lọc, xóa, gỡ bỏ, từ chối nội dung, thông tin, hình ảnh được đăng tải trên nền tảng của Chúng tôi (không phân biệt nội dung, thông tin, hình ảnh này do bên nào đăng tải). Chúng tôi có quyền gỡ bỏ ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho quý Khách hàng nếu Chúng tôi nhận thấy nội dung, thông tin, hình ảnh của quý Khách hàng (i) vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ hoặc bất cứ chính sách, quy định nào của Chúng tôi; hoặc (ii) bị khiếu nại bởi bất cứ bên thứ ba nào khác; hoặc (iii) xậm phạm quyền của bất cứ bên thứ ba nào khác. Bên cạnh đó, Chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc xóa bỏ Tài Khoản của quý Khách hàng hoặc chấm dứt mọi dịch vụ/ giao dịch với quý Khách hàng/ Customer shall allow us or our affiliates or other appointed parties to screen, delete, remove or reject the content, information or images uploaded on the our platform (regardless of the content, information or images uploaded by any party). We reserve the right to immediately remove without prior notification if Customers’ content, information or images (i) violate our Terms of Service or any of our policies or rules; or (ii) are claimed by any third party; or (iii) infringes the rights of any third party. In addition, We reserve the right to suspend or block Customers’ Account or terminate all services / transactions with Customer.

c. Quý Khách hàng đồng ý cho phép cho Chúng tôi được quyền truy cập, duy trì và tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng (i) nếu pháp luật có yêu cầu hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc (ii) nhằm thực hiện dịch vụ/ giao dịch với quý Khách hàng; hoặc (iii) nhằm giải quyết, phản hồi các khiếu nại, yêu cầu của bên thứ ba/Customer shall agree to allow us to access, maintain and disclose Customers’ personal information (i) if required by law or by any regulatory jurisdiction; or (ii) to perform the services / transactions with Customer; or (iii) to resolve or respond the complaints or requests of third parties.

3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM / LIMITATIONS OF LIABILITY

a. Chúng tôi không bảo đảm rằng Dịch vụ Chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, bảo mật hoàn toàn hay không có lỗi/We have not guarantee that our Service will be not interrupted or completely secure or not occur any error.

b. Chúng tôi không đảm bảo rằng kết quả thu được từ Dịch vụ hoặc giao dịch với Chúng tôi là hoàn toàn chính xác và đáp ứng được hoàn toàn những mong đợi của quý Khách hàng, đối với các lỗi phát sinh Chúng tôi sẽ nỗ lực khắc phục trong khả năng và điều kiện cho phép/We have not guarantee that the results of our Services or transactions with us will be completely accurate and fully meet the Customers’ expectations, We will try to correct the error by our reasonable efforts.

c. Quý Khách hàng thừa nhận rằng quý Khách hàng sẽ chịu mọi rủi ro phát sinh ngoài phạm vi sử dụng, vận hành trên nền tảng của Chúng tôi/Customer acknowledges that Customer will take responsibility for all risks arising out of the scope of use and operation on our platform.

d. Quý Khách hàng phải hiểu rõ và đồng ý rằng trong mọi trường hợp Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt là các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác liên quan đến các giao dịch của quý Khách hàng với bên thứ ba (bao gồm cả các trang web/ nền tảng liên kết với nền tảng của Chúng tôi)/Customer must understand and agree that in no event that We will be responsible for any damages, whether direct, indirect or incidental, especially damages of profits, reputation, use rights, data or other intangible damages relating on Customers’ transactions with third parties (including websites / platforms linked to our platform).

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ / THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

a. Bằng việc cung cấp các tài sản sở hữu trí tuệ của quý Khách hàng cho Chúng tôi, quý Khách hàng thừa nhận rằng đã đồng ý cấp quyền cho Chúng tôi được phép sử dụng các tài sản sở hữu trí tuệ của quý Khách hàng trong phạm vi cung cấp Dịch vụ cho quý Khách hàng. Các tài sản sở hữu trí tuệ này vẫn thuộc quyền sở hữu của quý Khách hàng, do đó quý Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến tài sản sở hữu trí tuệ mà quý Khách hàng cung cấp/By providing Customers’ intellectual property, Customer acknowledges that Customer has permitted us to use Customers’ intellectual property to conduct the Services for Customers. These intellectual property assets still belong to Customer, therefore Customer is fully responsible for any arising problems relating to the intellectual property provided by Customer.

b. Nền tảng này, bao gồm nhưng không giới hạn: trang web, ứng dụng và tất cả nội dung trên nền tảng (bao gồm nhưng không giới hạn: các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code, thông tin, nhãn hiệu, logo, kiểu dáng sản phẩm, tên thương hiệu) đều thuộc quyền sở hữu của Chúng tôi hoặc được bên thứ ba cấp phép cho Chúng tôi, và được bảo hộ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam nói riêng và pháp luật thế giới nói chung/These platform includes, but is not limited to: the website, the application and all content on the platform (including but not limitation to: texts, designs, graphics, interfaces, images, code, information, trademark, logo, industrial design, brand name) are either owned by us or licensed to us by a third party, and are protected in accordance with current Vietnamese laws in particular and the world law in general.

c. Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, tạo ra bản phái sinh, phân phối, xuất bản, lưu thông vì bất cứ mục đích nào dưới bất kỳ hình thức nào đều phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Chúng tôi. Nếu phát hiện có trường hợp sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của Chúng tôi trái phép, Chúng tôi có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng ngay lập tức và yêu cầu bồi thường thiệt hại thiệt hại cho Chúng tôi/All activities of copying, quoting, creating derivative versions, distributing, publishing or circulating for any purposes in any form must be prior to our written consent. If there is an unauthorized use of our intellectual property, we reserve the right to request the user to terminate the use immediately and to request the compensation.

5. BẢO MẬT THÔNG TIN / NON-DISCLOSURE

Trường hợp quý Khách hàng được cấp Tài Khoản để sử dụng Dịch vụ và/ hoặc thực hiện giao dịch với Chúng tôi, quý Khách hàng được yêu cầu phải bảo mật thông tin mật khẩu và toàn bộ thông tin liên quan đến giao dịch với Chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin, quý Khách hàng vui lòng đọc kỹ nội dung quy định tại Chính Sách Bảo Mật của Chúng tôi.

In the event that Customer is provided an Account to use the Services and / or perform a transaction with us, Customer must keep the password and all information relating to transactions with us confidential. Regarding to the information security, please read carefully the regulations specified in our Privacy Policy.

6. LUẬT ĐIỀU CHỈNH / GOVERNING LAW

Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo quy định pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được giải quyết thông qua Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC). Ngôn ngữ áp dụng của trọng tài là Tiếng Việt.

This Terms of Service shall be governed by and construed in accordance with the Vietnamese laws. Any dispute or claim arising out of or relating to this Terms of Service shall be resolved by Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VIAC). The language of the arbitration shall be Vietnamese.

7. NGÀY HIỆU LỰC / THE EFFECTIVE DATE

Điều Khoản Dịch Vụ này chính thức có hiệu lực kể từ ngày …/…/2020. Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung nội dung của Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất cứ lúc nào. Những thay đổi, bổ sung sẽ được cập nhật, công bố trên nền tảng của Chúng tôi và được xem là có hiệu lực kể từ thời điểm bản sửa đổi, bổ sung được đăng tải công khai trên nền tảng của Chúng tôi.

This Term of Service shall come into effect from …/…/2020. We shall have right to change, adjust or add the content of this Term of Service at any time. The changes or adjustments will be updated and published on our platform, and shall be take into effect from the time that the changes or adjustments have been published on our platforms.